Salgs- og leveringsbetingelser

HusOnline – Én del af HusCompagniet A/S

I forbindelse med din bestilling af bistand ved undersøgelse af:

Lokalplan, Byplansvedtægter, Servitutter, Udarbejdelse af beliggenhedsplan med konkret forslag til placering af dit husprojekt, Indhentning af jordbundundersøgelse og miljøscreening af din byggegrund hvor vi skal bygget et hus på din byggegrund, handler du med HusCompagniet Danmark A/S, CVR-nr. 26866278, Agerøvej 31A, 8381 Tilst.

 Følgende betingelser er gældende:

1. Bestilling, ordrebekræftelse og fakturering m.v.

Bestillinger foretages via hjemmesiden www.husonline.dk. Bestilling af undersøgelser vedrørende lokalplan, byplansvedtægter, servitutter, beliggenhedsplan, jordbundundersøgelse og miljøscreening af din byggegrund er en forudsætning for, at vi kan bygge et hus på din byggegrund. Du skal derfor være opmærksom på, at vi først ved om det af dig valgte hus kan opføres på din byggegrund, når vi har gennemgået samtlige dokumenter og foretaget undersøgelser. Skulle vi komme frem til, at det af dig valgte hus ikke kan opføres på din byggegrund, vil vi kontakte dig for en drøftelse af, hvordan vi eventuel kan tilpasse dine ønsker til et af vores huse, herunder hvorvidt der særskilt skal ansøges om dispensation eller ændres i husvalg m.v. Omkostningerne hertil er ikke omfattet af din betaling for udførsel af undersøgelser og aftales særskilt med dig.

 Når vi har gennemført din bestilling, modtager du en ordrebekræftelse på din bestilling via e-mail. Først når du har modtaget en ordrebekræftelse er der indgået en juridisk bindende aftale med os. 

2. Levering

Levering af en bestilt lokalplan, byplansvedtægter, servitutter, beliggenhedsplan, jordbundsundersøgelse eller miljøscreening vil ske til den e-mailadresse, som du har oplyst ved bestilling. Du er selv ansvarlig for at gøre os opmærksomme på eventuelle ændringer i din e-mailadresse.

3. Betaling

Vi påbegynder vores arbejde for dig, så snart vi har modtaget din bindende bekræftelse på købet. Vi sender en elektronisk faktura til den e-mailadresse, som du har opgivet til os, inden for 5 arbejdsdage efter din bestilling. Betaling skal ske senest 8 dage efter modtagelsen af fakturaen.

Dette omfatter alene bestilling af beliggenhedsplan og/eller jordbundsprøver og miljøscreening. Betaling for dit husprojekt skal ske i overensstemmelse med vilkårene i vores endelige aftale om køb af hus hos HusOnline.

4. Priser

Alle prisangivelser er inkl. moms og andre afgifter.

Der tages forbehold for eventuelle afgiftsændringer, skrivefejl, pris- og korrekturfejl, samt tekniske fejl.

 5. Reklamation

Vi gør opmærksom på, at ydelser bestilt hos os udgør tjenesteydelser og købelovens regler om reklamationsret finder derfor ikke anvendelse.

6. Oplysning om klagemuligheder

Vi bestræber os på at sikre, at vores kunder er tilfredse. Hvis du mod forventning ikke er tilfreds og ønsker at klage over vores levering af din bestilling, er du altid velkommen til at kontakte os på info@husonline.dk. En klage over en tjenesteydelse købt hos os, som ikke kan løses i mindelighed ved direkte henvendelse til os, kan også indgives til Klageportalen i Nævnenes hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Klageportalen i Nævnenes hus via www.naevneneshus.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her:  http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse, som er info@husonline.dk.

7. Fortrydelsesret

Når man bestiller varer og tjenesteydelser via fjernsalg, fx internettet, har man som forbruger som udgangspunkt ret til at fortryde sit køb i henhold til forbrugeraftaleloven. Hvorvidt fortrydelsesretten finder anvendelse på netop dit køb, afhænger af, hvilken ydelse du har bestilt hos os. Nedenfor finder du information om fortrydelsesretten for hver enkel ydelse, som vi tilbyder.

7.1 Udarbejdelse af beliggenhedsplan

Idet den bestilte ydelse er tilpasset dine specifikationer ved alene at vedrøre vores tekniske placering af dit hus på din byggegrund, er fortrydelsesretten ikke gældende.Du har ret til at træde tilbage fra vores aftale om, at vi udarbejder beliggenhedsplan med forslag til placering af dit hus for din byggegrund uden begrundelse inden for 14 dage som beskrevet nedenfor.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter du har modtaget ordrebekræftelsen, men allersenest når HusCompagniet har modtaget dokumentation til brug for udarbejdelsen, herunder lokalplan, byplansvedtægter eller servitutter, hvilket du også har bekræftet i forbindelse med, at du bestilte udarbejdelse af beliggenhedsplan hos os.

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os din beslutning om at fortryde denne aftale i en klar og utvetydig erklæring (f.eks. ved brev eller e-mail). 

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Hvis du udøver din fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling til din af dig oplyste konto. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

I forbindelse med din bestilling har du udtrykkeligt accepteret, at vi må påbegynde rekvirering af dokumentation til brug for udarbejdelse af beliggenhedsplan, inden fortrydelsesfristen er udløbet. Da vi påbegynder arbejdet straks efter modtagelsen af dokumentationen (eller dele heraf) betyder det, at du ikke har mulighed for at få en delvis tilbagebetaling, da omfanget af vores arbejde ikke kan honoreres forholdsmæssigt baseret på den forholdsmæssige andel af dokumenter, som er fremskaffet på tidspunktet for din fortrydelse.

7.2 Foretagelse af jordbundsundersøgelse og miljøscreening

Idet den bestilte ydelse er tilpasset dine specifikationer ved alene at vedrøre jordbundsundersøgelser og miljøscreening på din byggegrund, er fortrydelsesretten ikke gældende.

7.3 Tilpasning af undersøgelser og ansøgning om dispensation

Idet den bestilte ydelse og eventuel ansøgning om dispensation er tilpasset dine specifikationer ved alene at vedrøre yderligere tilpasning i forhold til udarbejdet beliggenhedsplan, undersøgelser foretaget af lokalplan, byplansvedtægter, servitutter, jordbundsundersøgelse og miljøscreening af din byggegrund, er fortrydelsesretten ikke gældende.

 7.4 Huskøb

Aftaler om opførelse af bygninger er ikke omfattet af fortrydelsesretten. Du har således ikke mulighed for at træde tilbage fra en sådan type aftale medmindre dette er udtrykkeligt aftalt i kontrakt om køb.

8. Særligt for aftaler om huskøb

Når du bestiller et hus hos os, gælder vores Almindelige kontraktvilkår for HusOnline i sin helhed foruden disse salgs- og leveringsbetingelser. Du kan finde vores Almindelige Kontraktbetingelser for HusOnline her.

9. Registrering af data

Når du afgiver en bestilling hos os, indsamler og behandler vi dine personoplysninger, hvilket sker i henhold til vores persondatapolitik, som kan tilgås her.

10. IP-rettigheder 

Du er indforstået med, at vores HusOnline funktion og hjemmeside, herunder, men ikke begrænset til indhold, grafik, brugergrænseflade, lydklip, videoklip, redaktionelt indhold samt manuskripter og software, der bruges til at implementere designe i vores HusOnline funktion og på vores hjemmeside, indeholder rettighedsbelagt information og materiale, som vi og/eller vores licensgivere ejer, og som er beskyttet af gældende immaterialret og anden lovgivning, herunder, men ikke begrænset til, lovgivningen om ophavsret. 

Du er indforstået med, at du ikke må bruge sådanne ejendomsretligt beskyttede oplysninger eller materiale på nogen måde, medmindre vores HusOnline funktion og vores hjemmeside bruges til egne ikke-kommercielle formål i overensstemmelse med denne aftale. Ingen del af vores HusOnline funktion og vores hjemmeside må kopieres i nogen form eller på nogen måde, medmindre det udtrykkeligt er tilladt i henhold til denne aftale. Du er indforstået med ikke på nogen måde at ændre, udleje, udlåne, sælge eller distribuere vores HusOnline funktion og vores hjemmeside, samt indholdet heraf, og at du ikke må udnytte vores HusOnline funktion og vores hjemmeside på en måde, der ikke er givet udtrykkelig tilladelse til, fx anvendelse af indhold fra vores HusOnline funktion og vores hjemmeside til opførelse af et hus uden vores tilladelse.

11. Ansvarsfraskrivelse

Når du bestiller og køber ydelser hos os, skal du være opmærksom på en række forhold, som vi af praktiske årsager ikke kan holdes ansvarlige for. I det følgende finder du derfor vores ansvarsfraskrivelser for de enkelte ydelser, som vi tilbyder. Vi anbefaler, at du læser disse grundigt, førend du handler hos os.

11.1 Generelt

Når du benytter og bestiller via vores HusOnline funktion, køber du et husprojekt. Dette indeholder en teoretisk tegning, opstilling, beskrivelse og beregning af et af dig nærmere tilpasset typehus. Du skal være opmærksom på, at et husprojekt er teoretisk og ikke nødvendigvis kan opføres i virkeligheden med det omfang, indretning, udseende og placering, som du har tegnet i vores HusOnline funktion. En sådan umulighed kan skyldes mange eksterne forhold, herunder men ikke begrænset til lokalplaner, byplanvedtægter, servitutter, jordbundsundersøgelser og andre miljømæssige forhold.

Vi fraskriver os derfor ethvert ansvar for, at det tegnede husprojekt potentielt ikke kan opføres i praksis som først antaget. 

Vi henviser desuden til de nedenfor øvrige ansvarsfraskrivelser for hver enkel type ydelse, som vi leverer.

11.2 Lokalplan inkl. byplansvedtægter og servitutter

Rekvirering af lokalplan, byplansvedtægter og servitutter omfatter alene fremskaffelse af den eller de konkrete lokalplaner og/eller byplanvedtægter og servitutter, som gælder for den byggegrund, som du har opgivet adressen og matrikelnummeret på til os. Vi kan ikke holdes ansvarlige for fuldstændigheden af lokalplaner, byplanvedtægter eller servitutter, som ikke er tilgængelige i offentlige systemer, fx tinglyst på byggegrundens blad i tingbogen eller anført hos Geodatastyrelsen. 

Samtidig med rekvirering af lokalplaner, byplanvedtægter og servitutter gennemgår og vurderer vi disse. Du skal dog være opmærksom på, at vi ikke garanterer for udfaldet af denne vurdering, ligesom vi ikke kan garantere, at de konkrete lokalplaner, byplanvedtægter og servitutter er til hinder for opførelsen af dit husprojekt. Vi kan derfor ikke holdes ansvarlig for, hvorvidt lokalplaner, byplanvedtægter eller servitutter vil eller potentielt kan påvirke, om et konkret byggeri kan opføres på som ønsket af dig og i øvrigt på lovlig vis. 

Du bør altid gennemgå lokalplaner, byplanvedtægter og servitutter selv og i samarbejde med en professionel rådgiver med henblik på at vurdere, om dine særlige ønsker eller behov i forhold til byggegrund eller dit husprojekt kan gennemføres som påtænkt af dig og på lovlig vis, inden du indgår en aftale om huskøb. Vi undersøger alene, om dit hus, som valgt af dig, kan opføres på din byggegrund i henhold til lokalplaner, byplanvedtægter og servitutter. 

Vi kan desuden ikke gøres ansvarlige for manglende overholdelse af vores forpligtelser, når dette skyldes forhold, der ligger uden for vores kontrol, og som vi ikke ved bestillingen burde have taget i betragtning og heller ikke burde have undgået eller overvundet.

11.3 Beliggenhedsplan

Udarbejdelse af en beliggenhedsplan omfatter alene en konkret beliggenhedsplan for den byggegrund, som du har opgivet adressen og matrikelnummeret på til os. 

Vi udarbejder beliggenhedsplanen i overensstemmelse med vores erfaringsmæssige mest fordelagtige placering af dit husprojekt på din byggegrund. Dine særlige behov og forudsætninger, som vi ikke kender og har skriftligt accepteret forud for dit køb af beliggenhedsplan, kan vi ikke tage højde for i udarbejdelsen heraf. Vi garanterer således ikke, at beliggenhedsplanen opfylder sådanne særlige forudsætninger. Vi sender dig 1 konkret forslag til placering af dit husprojekt. Ønsker du nye forslag til placering af dit husprojekt, skal du kontakte os med henblik på et prisoverslag, for omkostningerne herved, som ikke er inkluderet i den oprindelige pris.

Du bør altid gennemgå en beliggenhedsplan selv og i samarbejde med en professionel rådgiver med henblik på at vurdere, om dit husprojekt kan gennemføres som påtænkt af dig på lovlig vis, inden du indgår en aftale om huskøb.

Vi kan desuden ikke gøres ansvarlige for manglende overholdelse af vores forpligtelser, når dette skyldes forhold, der ligger uden for vores kontrol, og som vi ikke ved bestillingen burde have taget i betragtning og heller ikke burde have undgået eller overvundet.

11.4 Jordbundsundersøgelse og miljøscreening

Når du bestiller en jordbundsundersøgelse hos os, indgår vi en aftale med en af vores samarbejdspartnere, som er selvstændige tredjemænd, om udarbejdelse af en sådan undersøgelse. Vi fraskriver os derfor i den forbindelse ethvert ansvar for tab og skader, som måtte opstå som følge af vores samarbejdspartneres handlinger og undladelser.

I forbindelse med indhentelse af en jordbundsundersøgelse skal du være opmærksom på, at vi hverken gennemgår eller vurderer rigtigheden af denne. Vi kan derfor ikke holdes ansvarlig for indholdet af eller konklusionerne i jordbundsundersøgelsen. Vi fraskriver os desuden ethvert ansvar for, hvorvidt en jordbundsundersøgelse vil eller potentielt kan påvirke, om dit husprojekt kan opføres som ønsket af dig og i øvrigt på lovlig vis. 

Du bør altid gennemgå jordbundsundersøgelsen selv og i samarbejde med en professionel rådgiver med henblik på at vurdere, om dit husprojekt kan gennemføres som ønsket af dig og på lovlig vis, inden du indgår en aftale om huskøb. 

Vi kan desuden ikke gøres ansvarlige for manglende overholdelse af vores forpligtelser, når dette skyldes forhold, der ligger uden for vores kontrol, og som vi ikke ved bestillingen burde have taget i betragtning og heller ikke burde have undgået eller overvundet.

Bistand i forbindelse med eventuelle klage- eller retssager er ikke omfattet af denne ydelse.

Vi kan desuden ikke gøres ansvarlige for manglende overholdelse af vores forpligtelser, når dette skyldes forhold, der ligger uden for vores kontrol, og som vi ikke ved bestillingen burde have taget i betragtning og heller ikke burde have undgået eller overvundet.

11.5 Tilpasning efter gennemgang

Hvor lokalplan, byplansvedtægter, servitutter, jordbundundersøgelse og miljøscreening ikke tillader at dit husprojekt kan opføres på din byggegrund, vil vi foreslå tilpasninger af det valgte hus, fx anden placering, andet materialevalg, oprensning af byggegrund m.v.

Omkostningerne i forhold til oprensning af byggegrund, pilotering og ansøgning af dispensationer skal afholdes af dig, og vi vil forinden gøre det klart for dig, hvad omkostningerne udgør og hvad dette indebærer for byggeriet af det valgte hus.

Vi garanterer ikke udfaldet af en dispensationsansøgning. Du skal derfor være opmærksom på, at vi ikke kan holdes til ansvar for, hvorvidt en dispensationsansøgning vil eller potentielt kan påvirke, om dit husprojekt kan opføres som ønsket af dig og på lovlig vis. 

Vi kan ikke gøres ansvarlige for manglende overholdelse af vores forpligtelser, når dette skyldes forhold, der ligger uden for vores kontrol, og som vi ikke ved bestillingen burde have taget i betragtning og heller ikke burde have undgået eller overvundet.

11.6 Huskøb

Vi anbefaler altid, at du indgår en betinget købsaftale, da det er en af de vigtigste investeringer i dit liv, og vi opfordrer alle kunder til at lade alle dokumenter gennemgå af egen rådgiver.

11.7 Salg af HusOnline på grunde ejet af HusCompagniet.

HusOnline huse kan ikke tilbydes på byggegrunde købt eller formidlet af HusCompagniet.

Kontakt salgschef Morten Bøgedal for nærmere information mob@husonline.dk